Общи условия по договори за Онлайн депозити

1. Общи положения

1.1. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) (а) Настоящите Общи условия по договори за Онлайн депозити (наричани по долу „Общи условия") уреждат условията и реда, по които Българо-американска кредитна банка АД (наричана по долу „Банката“) приема парични средства на депозит от физически лица в лева, евро и щатски долари чрез Интернет страницата на Банката https://deposit.bacb.bg и чрез уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране и уреждат отношенията, възникващи между физическото лице, ползващо услугата (“Депозант“) и Банката.
(б) Параметрите на Онлайн депозитите - минимална и максимална сума за откриване на Онлайн депозит, лихвени условия, срок и валута са определени в Лихвения бюлетин на Банката.
(в) Банката предоставя услугата Онлайн депозит чрез Интернет страницата на Банката https://deposit.bacb.bg и чрез уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране , позволяващи подаване на заявки, управление на продукти и услуги, изпращане на документи, платежни нареждания и инструкции.

1.2. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) В отношенията между Банката и Депозанта всички изявления, документи и извлечения, изпратени между страните се приемат за електронни документи, подписани с електронен подпис от съответната страна, като тези електронни документи са обвързващи и имат силата на валидни оригинални документи, с положен от съответната страна саморъчен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги..

1.3. Депозантът се задължава да предприема всички мерки за сигурност с цел осигуряване на безопасност, поверителност и защита срещу достъп от трети лица до данни позволяващи достъп до Онлайн депозита му. Депозантът се задължава да ползва Онлайн депозита само лично. В случай, че Депозантът позволи или допусне достъп на трети лица до данните, осигуряващи достъп до Онлайн депозита, умишлено или поради небрежност, това ще се счита за умишлено неправомерно поведение и/или груба небрежност от страна на Депозанта по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.

1.4. (1) Банката има право да блокира и ограничи достъпа до Онлайн депозита по всяко време, по своя преценка и без предизвестие при нарушаване от страна на Депозанта на настоящите Общи условия, действащото законодателство или по причини за сигурност, за което уведомява Депозанта след блокирането на Онлайн депозита. Банката деблокира и възстановява достъпа до Онлайн депозита след като основанията за блокирането отпаднат.
(2) Депозантът има право да поиска от Банката да блокира и ограничи достъпа до Онлайн депозита по всяко време от срока на Договора за Онлайн депозит.

1.5. За ползване на услугата Онлайн депозит Депозантът трябва да предостави валиден електронен адрес - електронна поща и валиден номер на мобилен телефон, поддържан от доставчик на мобилни услуги. Всички съобщения и документи, изпратени от Банката до Депозанта на предоставените от него електронен адрес и номер на мобилен телефон, се считат за получени от Депозанта.

1.6. Депозантът е длъжен присъствено в офис на Банката да уведоми за всяка промяна в предоставените от него лични данни и информация, включително за промени в предоставените електронен адрес и/или номер на мобилен телефон.

2. Откриване на Онлайн депозит

2.1. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018г., в сила от 06.09.2018г. и изм. с решение на УС от 23.08.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) Банката открива Онлайн депозит на физическо лице , подало заявка за откриване на Онлайн депозит, което отговаря на следните условия:
(а) пълнолетно лице, български гражданин или гражданин с постоянно пребиваване в България;
(б) нов клиент на Банката, който няма и не е имал активна разплащателна, депозитна или друга сметка в Банката или който е имал само онлайн депозити до момента на подаване на нова заявка за такъв;
(в) открива Онлайн депозита от свое име и за своя сметка. Онлайн депозит не се открива в полза на трето лице или чрез пълномощно, както и не се открива съвместен депозит на името на две или повече лица;
(г) заявката за Онлайн депозит е подадена през сайта на Банката https://deposit.bacb.bg или чрез уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране и са приложени сканирано копие на валиден документ за самоличност (лице и гръб) и Удостоверение за постоянно пребиваване (за чужденец) на лицето, като в заявката за Онлайн депозит лицето е отбелязало, че приема настоящите Общи условия;
(д) захранва депозита от своя сметка в друга банка в България, държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн.

2.2. Заявката за Онлайн депозит се изпраща от Депозанта към Банката чрез въвеждане на еднократен уникален код, който Депозантът получава от Банката като електронно съобщение на мобилния си телефон. 

2.3. При получаване на заявка за Онлайн депозит, оправомощен служител на Банката извършва проверка на получените в заявката данни. Банката може да откаже да открие Онлайн депозит по получена заявка в следните случаи: (а) при получаване на заявка с непълни и/или неверни данни; (б) депозантът не изпълнява и не отговаря на условията, посочени в чл.2.1. по-горе; (в) други съображения на Банката, без да е необходимо Банката да обосновава причините за отказа. 

2.4. След обработка на заявката за Онлайн депозит, Банката открива на Депозанта депозитна сметка и изпраща на Депозанта електронно съобщение на посочения от Депозанта в заявката електронен адрес за кореспонденция с информация за номера /IBAN/ на депозитната сметка.

2.5. В срок от 15 календарни дни след получаване на уведомлението по предходния член, Депозантът следва да захрани депозитната сметка на своя Онлайн депозит чрез извършване на превод на парични средства от негова собствена сметка, открита при банка в България, държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Банката заверява депозитната сметка с вальор датата на получения превод на парични средства, който вальор се счита за начална дата, от която започва да тече срокът на Онлайн депозита. В случай, че депозитната сметка не бъде захранена в срока и съгласно условията на настоящия член, Банката служебно закрива депозитната сметка. В случай, че преведената от Депозанта сума по депозитната сметка е различна от сумата на депозита, посочена от Депозанта в заявката за откриване на Онлайн депозит, Банката открива Онлайн депозит в размер равен на преведената сума, ако тя е в границите на минималната и максималната сума за откриване на Онлайн депозит, посочени в Лихвения бюлетин на Банката. При преводи, които не са наредени от собствена сметка на Депозанта при друга банка в България, държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн, и/или когато сумата на превода е под минимално изискуемия или над максимално допустимия размер за Онлайн депозит, Банката връща преведените средства по сметката на наредителя, от която са наредени. Дължимите такси и комисиони се удържат от преведената сума, като при валутен превод, същият се изпълнява със стандартен вальор..

2.6. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) След захранване с парични средства на Онлайн депозита Банката изпраща на Депозанта електронно съобщение на посочения електронен адрес за кореспонденция с потвърждение за открития Онлайн депозит и предоставя на Депозанта достъп до уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране за: (1) дистанционно и онлайн управление и разпореждане само с открития Онлайн депозит и (2) изпращане заявки за откриване на нови Онлайн депозити.

2.7. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) В случай, че Депозантът желае да използва уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране за откриване и разпореждане с други сметки в Банката (различни от Онлайн депозит) и/или за други платежни услуги и платежни операции, той трябва да се регистрира като потребител на уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране, като за целта подпише и подаде на гишетата (в офис) на Банката изискуемите документи за съответните услуги.

2.8. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) След захранване с парични средства на Онлайн депозита, Банката в края на деня генерира Договор за Онлайн депозит, подписан с електронен сертификат на Банката и го съхранява в дигиталния архив на Депозанта в уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране. Банката и Депозантът приемат, че Договорът за Онлайн депозит е сключен и е обвързващ и за двете страни от датата на вальора на захранване на сметката на Онлайн депозита.

2.9. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) Депозантът може да заяви откриване само на един Онлайн депозит с подаване на първоначална заявка за Онлайн депозит през сайта https://deposit.bacb.bg и впоследствие да открива нови Онлайн депозити като заяви откриването им през уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране, до която е получил достъп по реда на чл.2.6. по-горе.

3. Лихвени условия

3.1. Сумата по Онлайн депозита се олихвява с лихвен процент, определен и обявен в Лихвения бюлетин на Банката, валиден към датата на постъпване на заявката в банката, независимо, че към датата на сключването на договора по смисъла на чл. 2.8 лихвеният процент може да е друг. Лихвеният процент е фиксиран и не подлежи на промяна в рамките на срока на депозита, независимо от промените на лихвените проценти за Онлайн депозит в Лихвения бюлетин на банката. Лихвата по Онлайн депозита се изчислява на база 30 лихводни за месец и 360 дни за година.

3.2. Лихвата по Онлайн депозита е платима на падежа на депозита и се начислява върху главницата на депозита. Онлайн депозитът се олихвява на датата на падеж или на датата на предсрочното му прекратяване. Лихвата се капитализира към главницата на Онлайн депозита, след което автоматично Банката удържа дължимия данък при източника съгласно българското законодателство. 

3.3. При предсрочно прекратяване на Онлайн депозита, при извършване на операции не на падеж (теглене, внасяне) или при други случаи на нарушаване на условията на депозита, Банката олихвява Онлайн депозита с лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута за действителния брой дни. 

3.4. Банката си запазва правото да променя лихвените проценти, приложими по Онлайн депозити по решение на компетентния орган на Банката. Банката обявява новите лихвени проценти по Онлайн депозити и датата на влизането им в сила на видно място в офисите за обслужване на клиенти и на интернет страницата си www.bacb.bg. 

4. Падеж на Онлайн депозит. Операции с Онлайн депозит. Предоговаряне в друг вид депозит. Закриване. Предсрочно прекратяване. 

4.1. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) В случай, че до падежа на Онлайн депозита Депозантът не представи на Банката нареждане или инструкция за прекратяване или промяна, Банката автоматично подновява депозита като Стандартен депозит за срока и във валутата на първоначалния депозит, като прилага лихвения процент за съответния вид Стандартен депозит, валиден към датата на подновяване. Условията за разпореждане с подновения депозит са същите като условията за разпореждане с Онлайн депозита. Депозантът може да получи пълни права за разпореждане с подновения депозит, както и достъп с неограничени права до уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране само след надлежна присъствена идентификация в офис на Банката. 

4.2. Разпореждане със средства на Онлайн депозит, извършено не на падеж, се счита за нарушаване на условията по Онлайн депозита, като в този случай се прилага съответно член 3.3. по-горе. 

4.3. На падежа на Онлайн депозита Депозантът може: (1) да даде писмени нареждания за предоговаряне на Онлайн депозита в депозит от друг вид и/или с друг срок или (2) да даде писмени нареждания за закриване на Онлайн депозита. 

4.4. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) Депозантът може да предоговори, да извършва операции, да закрие Онлайн депозита на гишетата на Банката след надлежна идентификация и полагане на Спесимен от подписа на Депозанта и подписване на необходимите декларации и документи. 

4.5. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) При закриване на Онлайн депозит през уеб-базирано приложение за дистанционно банкиране, когато Депозантът не е регистриран потребител на дистанционен канал за банкиране по реда на член 2.7. по-горе, Банката превежда салдото на депозитната сметка по същата сметка на Депозанта, от която е бил извършен преводът за първоначалното захранване на Онлайн депозита. Когато Депозантът е регистриран потребител на дистанционен канал за банкиране по реда на член 2.7, при закриване на Онлайн депозита Банката изпълнява инструкциите на Депозанта. 

4.6. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) В случай, че закриването на Онлайн депозит е свързано с превод на средства към друга банка, таксите и комисионите за превода се удържат от сумата на превода и ако преводът е във валута, същият се изпълнява със стандартен вальор. Закриване на Онлайн депозит може да бъде извършено и не на падеж, което се счита за нарушаване на условията по Онлайн депозита и се прилага съответно член 3.3. по-горе. 

4.7. Заявки за предоговаряне на Онлайн депозит в друг вид или за закриване на Онлайн депозит , получени в Банката в работен ден до 15 часа, се обработват в рамките на същия ден, а всички останали – на следващия работен ден. 

4.8. Ако датата на падежа на Онлайн депозита е неработен ден, Депозантът може да се разпорежда със средствата първия следващ работен ден. 

5. Такси и комисиони 

5.1. Всички такси и комисиони на Банката, свързани с откриване, захранване, касови операции, теглене и други операции с Онлайн депозит, се определят в действащата Тарифа на Банката за таксите и комисионите, приложими за физически лица. 

6. Гарантиране на депозитите (влоговете) 

6.1. Изплащането на паричните средства по депозити (влогове) в Банката е гарантирано от Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките /ЗГВБ/. ФГВБ гарантира влоговете в Банката на български и чуждестранни физически и юридически лица в лева и чуждестранна валута до размера и при условията, посочени по-долу и определени в ЗГВБ. 

6.2. ФГВБ гарантира пълно изплащане на сумите по депозити (влогове) на едно лице (физическо или юридическо) в Банката независимо от броя и размера им до 196 000 (сто деветдесет и шест хиляди) лева, като в тази сума се включват и начислените лихви към датата на решението на Българската народна банка /БНБ/ за отнемане на издаденият лиценз за банкова дейност на Банката или друг акт, посочен в чл. 6.3 (1) по-долу. 
Следните депозити (влогове) са гарантирани в размер до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за срок три месеца, от момента в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога: (а) влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; (б) влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; (в) влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда. Всички влогове по предходното изречение не участват в изчисляването на общия размер на задължението на Банката към един вложител в рамките на тримесечен срок от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога. 

6.3. (1) ФГВБ изплаща задълженията на Банката към вложителите до гарантираните размери в случаите, когато: (а) БНБ с решение е отнела лиценза за банкова дейност на Банката; или (б) БНБ с решение е установила, че влоговете са неналични и че по нейна преценка Банката изглежда неспособна да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива; или (в) съдебен орган е постановил акт, с който се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу Банката.
(2) Гарантираните суми по депозитите (влоговете) се изплащат от ФГВБ в национална валута - български лева. При депозит (влог) в чуждестранна валута на вложителя се изплаща левовата равностойност на гарантирания размер на депозита (влога) по курса на БНБ в началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете. ФГВБ оповестява най-малко два работни дни преди започване изплащането на гарантираните суми в най-малко два централни ежедневника и на своята интернет страница /www.dif.bg/ деня, от който вложителите на Банката могат да получават плащания от ФГВБ, както и банката/ите, чрез които ще се извършват тези плащания. 
(3) Плащането се извършва посредством банка/и, определена/и от Управителния съвет на ФГВБ и започва не по-късно от 7 работни дни от датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на съответната банка или датата на издаване на друг акт по ал.(1) по-горе. Срокът за изплащане на гарантираните суми може да бъде удължен при условията на чл. 20, ал. 6 и ал. 7 от ЗГВБ. 

6.4. (1) (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) Не се изплащат гарантираните размери на депозитите (влоговете) в Банката на: (а) други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка; (б) финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/; (в) застрахователи и презастрахователи по чл. 12 от Кодекса на застраховането /КЗ/; (г) пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване; (д) инвестиционни посредници; (е) колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел; (ж) бюджетни организации по §.1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси; (з) Фонда за компенсиране на инвеститорите, ФГВБ, Гаранционния фонд по чл. 518 от КЗ. 
(2) Не се предоставя гаранция по депозити (влогове), възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на чл.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. 
(3) Не се изплащат депозити (влогове), чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно ЗМИП към датата на отнемане на лиценза на Банката. 
(4) ФГВБ не гарантира изплащането на депозити (влогове) на лица, придобили права по влог в резултат на извършени разпоредителни действия с влога в срока на действие на мерките по чл. 116, ал.2, т.2 и т. 3 от ЗКИ и след датата на отнемане на лиценза на Банката. 

6.5. При съвместен депозит (влог) частта на всяко лице се взема предвид при установяване общия размер на депозитите (влоговете) му в Банката. Ако в договора за депозит (влог) не е указано друго, приема се, че частите на вложителите са равни. 

6.6. При договор за депозит (влог) в полза на трето лице право да получи плащане от фонда има лицето, в чиято полза е направен влогът (бенефициентът), освен ако договорът предвижда друго. При повече от един бенефициент се прилагат правилата за съвместния влог. 

6.7. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) Банката предоставя на вложителите Информационен бюлетин за вложителите преди откриване на депозита (влога). 
Приложимият текст на Информационен бюлетин за вложителите се предоставя от Банката на български и английски език на хартиен носител на гишетата на Банката и на Интернет страницата на Банката (www.bacb.bg) по начин, който позволява съхраняването и възпроизвеждането му. 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (нов по Решение на УС от 17.05.2018 г. в сила от 25.05.2018г.) 

7.1. Банката обработва и съхранява лични данни на Депозанта в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за данните, които идентифицират БАКБ АД като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на БАКБ АД; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на БАКБ АД, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни в БАКБ АД и в Уведомление до клиентите на „Българо-американска кредитна банка“ АД относно защита на личните данни (Privacy notice), които са налични и оповестени на www.bacb.bg и в офисите на БАКБ АД. 

7.2. С подписване на договора и настоящите Общи условия Депозантът декларира, че: а) е уведомен относно защитата на личните данни в „Българо-американска кредитна банка“ АД, включително и чрез предоставения достъп до Уведомлението (Privacy notice) на www.bacb.bg и в офисите на БАКБ АД; б) предоставя доброволно личните си данни във връзка със сключването на договора по тези Общи условия, упражняването на правата и изпълнението на задълженията по Договора и Общите условия и с оглед пълното изплащане/събиране на всички вземания на Банката; 

8. Други 

8.1. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) Платежните операции по депозитната сметка на Онлайн депозита не са предмет на рамков договор по смисъла на ЗПУПС и за тях е приложима Предварителната информация за еднократни платежни операции, налична на интернет страницата на Банката (www.bacb.bg) и в офисите на Банката. 

8.2. Настоящите Общи условия на Банката по договори за Онлайн депозити са изготвени и приети от Управителния съвет на български език. За улеснение на депозантите Банката предоставя превод на английски език, като при противоречие между текстовете на български и английски език, водещ и меродавен е българският език. 

8.3. (Изм. с решение на УС от 28.06.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.) Лихвеният бюлетин и Тарифата за таксите и комисионите на Банката, представляват неразделна част от тези Общи условия и се намират на разположение на Депозанта в офисите на Банката и на интернет страницата на Банката (www.bacb.bg). Банката може по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила от датата, определена в решението на компетентния орган на Банката. Банката уведомява Депозантите за промени в Общите условия чрез обявяването им на видно място в офисите за обслужване на клиенти и на интернет страницата си. Общите условия и другите посочени по-горе документи са достъпни по всяко време на Интернет страницата на Банката (www.bacb.bg). 

8.4. Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет от 21.10.2016 г., изменени с решение на УС от 25.05.2017 г. и в сила от 30.08.2017 г., изменени с решение на УС от 17.05.2018 г., в сила от 25.05.2018 г., изменени с решение на УС от 28.06.2018 г., в сила от 06.09.2018 г. и изменени с решение на УС от 23.08.2018 г. в сила от 06.09.2018 г.