Въпроси и отговори

 1. Кой може да открие депозит „Всичко е точно“?

  Услугата е предназначена за нови и съществуващи клиенти на Банката.

  Депозитът не може да се открива в полза на трето лице или чрез пълномощник. Не се допуска откриване на съвместен депозит „Всичко е точно“ (на името на две или повече лица).

  За да можете да откриете на Ваше име депозит „Всичко е точно“ следва да отговаряте на следните изисквания:

  • да сте пълнолетно физическо лице, български гражданин /задължително ЕГН/;
  • да сте над 18 години и да не сте навършил 65 години към датата на откриване на депозита и сключване на застраховката и да не навършвате 70 години до датата на падежа /включително/;
  • да нямате определена трайно намалена или загубена работоспособност (инвалидност) от и над 50% или да не сте в процедура за такава; да не сте диспансеризиран като хронично болен - доказва се с предварително подписана декларация-съгласие по образец на застрахователя.
 2. Какви са условията по депозит „Всичко е точно“ ? Валута/сума/вноски и срок:

  • Валута: депозитът може да бъде открит в лева и евро;
  • Сума: крайната  цел на всичките депозити „Всичко е точно“ към физическо лице, открити онлайн и/или на гише в офис на Банката не може да превишава  равностойността на 50 000 лв.; 
  • Вноски: Всички вноски по депозита са с еднаква стойност включително първоначалната при откриването. Минималната стойност на една вноска е 50 валутни единици;
  • Срок: 3, 5 и 7 години;
  • Захранването на депозита - първоначална и месечни вноски става само през разплащателна сметка, открита на Ваше име при БАКБ за целите на депозита /за всеки депозит „Всичко е точно“, заявен онлайн се открива нова разплащателна сметка/.
 3. Колко депозита мога да заявя?

  През този сайт можете да направите неограничен брой заявки, като всяка заявка е за един депозит „Всичко е точно“и сбора на крайната им обща цел към физическо лице не може да превишава  равностойността на 50 000 лв.

 4. Мога ли да имам повече от един депозит „Всичко е точно“?

  Може да имате неограничен брой депозити „Всичко е точно“, като сбора на крайната им обща цел следва да е по-малка от равностойността на 50 000 лв.

 5. Какви са таксите и комисионните по разплащателната сметка и депозит „Всичко е точно“?

  Депозантът не заплаща такси и комисионни за Разплащателната сметка, обслужваща депозит „Всичко е точно“ – онлайн докато сметката е блокирана.

 6. Как да открия онлайн депозит „Всичко е точно“?

  Преглеждате условията и избирате какъв депозит искате да откриете /валута, срок, месечна вноска, крайна цел, дата на месечната вноска/.

  Попълвате данните си в заявката и прикачвате снимка (лице и гръб) на Вашия документ за самоличност.

  За да изпратите заявката към Банката следва да заявите Вашето изрично съгласие с набор от документи и условия по депозит „Всичко е точно“.

  Следва да потвърдите Вашето съгласие с:

  Условията на БАКБ АД за откриване на дългосрочен депозит със застраховка „Злополука“ „Всичко е точно“, Процедурата за онлайн заявка, Общи условия по договори за депозити, които се сключват онлайн, Рамков договор за откриване и обслужване на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги на физически лица-потребители, Общи условия на БАКБ АД за предоставяне на платежни услуги и свързаните с тях платежни инструменти, Политиката за защита на личните данни в БАКБ АД, Уведомление до клиентите на БАКБ АД относно защита на личните данни (Privacy notice) и Информационен бюлетин за вложителите, както и да приемете проверка и обработване на предоставяните от Вас лични данни.

  За да изпратите заявката към Банката следва да въведете уникален код, получен като електронно съобщение на посоченият от Вас мобилен телефон.

  След обработка на Вашата заявка в Банката ще получите на електронната си поща уведомление за IBAN номера на откритата на Ваше име разплащателна сметка във валутата на заявения от Вас депозит, по която ще превеждате първоначалната и месечните вноски по Вашият депозит. За всеки нов депозит „Всичко е точно“ заявен от Вас онлайн Банката открива на Ваше име отделна разплащателна сметка във валутата на депозита.  Откритите на Ваше име разплащателни сметки при Банката ще бъдат блокирани до момента, в който не посетите офис на Банката.

  Разполагате с 15 календарни дни след получаване на уведомлението, за да захраните разплащателната сметка с първоначалната вноска по депозита. Избраната от Вас първоначална сума задължително е равна на месечните вноски за захранването на депозита.

  Захранването може да стане с няколко превода, като задължително изискване е първоначалният превод да е нареден от Ваша собствена сметка, открита при банка в Република България. В края на всеки работен ден до изтичане на 15-дневния срок, банката проверява наличността по разплащателната сметка, и в деня, в който по нея има достатъчна наличност за сумата на заявената първоначална вноска по депозита, Банката открива депозитна сметка на името на Клиента и я заверява със сумата на първоначална вноска. Датата на заверяване на депозитната сметка с първоначалната вноска по депозита се счита за начална дата, от която започва да тече срокът на депозит „Всичко е точно“.

  След откриване на депозитна сметка ще получите на електронната си поща уведомление за нейният IBAN.

  До 5 (пет) работни дни след откриването на депозитната сметка и захранването й ще Ви посети куриер на фирма „Интерлогистика Куриер“ ЕООД, който ще Ви представи за подпис следните документи,запечатани в непрозрачен  плик:

  • Сертификат за групова застраховка „Злополука” и общи условия за застраховка злополука, на „Алианц България Живот“ АД;
  • Съгласие-декларация за здравословно състояние.

  Вие следва да предадете подписаните документи в запечатан непрозрачен плик на куриера, за да се доставят на Банката.

  След като Банката получи всички подписани от Вас документи и верифицира надлежното им подписване от Ваша страна, ако нямате регистрация за Виртуалната банка (онлайн банкиране) на БАКБ ще получите на електронната си поща линк за регистрация.

  В случай, че в срок от 10работни дни от датата на захранване и откриване на депозитната сметка в Банката не бъдат получени подписаните от Вас документи или същите не бъдат надлежно подписани, Банката закрива депозитната и разплащателна сметки и служебно връща всички преведени суми по сметката на наредителя, от която е постъпил първият превод /във валутата на първия превод, по курс на банката за деня на превода/. Дължимите такси и комисиони се удържат от преведената сума, като при валутен превод, същият се изпълнява със стандартен вальор. Курсовите разлики са за Ваша сметка.

 7. Колко време отнема разкриването на онлайн депозит „Всичко е точно“?

  Попълването на заявката и регистрацията на депозит „Всичко е точно“ отнемат не повече от 10 минути.

 8. Мога ли да захраня разплащателната сметка с превод от две сметки?

  Захранването на разплащателната сметка може да стане с няколко превода от Ваши собствени сметки, като задължително изискване е първоначалният превод да е нареден от Ваша собствена сметка, открита при банка в Република България.

 9. Къде мога да получа Договор за депозит „Всичко е точно“ и всички други документи?

  Генерираният Договор за дългосрочен депозит със застраховка „Злополука“ – „Всичко е точно“, заедно с всички други документи, ще бъдат подписани със сървърен сертификат на Банката, след което ще бъдат изпратени на посочения от Вас мейл за кореспонденция. Всички договори и документи ще се бъдат налични във Вашия дигитален архив във Виртуална банка (онлайн банкиране) на БАКБ.

 10. Задължително ли е мобилният ми номер да е на Български оператор?

  Не, не е задължително. Задължително е мобилният ви номер да е на оператор, включен в приложения тук списък.

 11. Как мога да променя параметри по депозит „Всичко е точно“?

  Параметрите по депозит „Всичко е точно“ не могат да се променят до настъпване на падежа на депозита.

 12. Допустимо ли е теглене и внасяне от/по депозита по време на срока на депозита?

  Теглене/довнасяне на суми от депозанта по депозита в рамките на срока на депозита не е позволено. Това не важи за месечната вноска, която депозантът предварително е определил и която Банката автоматично ще превежда всеки месец от разплащателната сметка на депозанта по депозита.

  Всяко друго теглене/довнасяне по депозита преди падежа се счита за предсрочно нарушаване на депозита и Банката прилага лихвения процент, валиден  за разплащателните сметки  във валутата на депозита за действителния брой дни.

 13. Мога ли да прехвърля пари от сметка в друга банка директно по депозит „Всичко е точно“?

  По депозита се прехвърлят средства единствено на определената от депозанта дата единствено от разплащателната сметка в БАКБ, която е посочена в договора за депозит „Всичко е точно“.

  Всяко друго теглене/довнасяне по депозита преди падежа се счита за предсрочно нарушаване на депозита и Банката прилага лихвения процент, валиден  за разплащателните сметки  във валутата на депозита за действителния брой дни.

 14. Мога ли да захранвам депозита си в вноска на каса?

  На каса може да захранвате разплащателната сметка, открита за целите на депозит „Всичко е точно“. По депозита се прехвърлят средства единствено на определената от депозанта дата единствено от разплащателната сметка в БАКБ, която е посочена в договора за депозит „Всичко е точно“.

  Всяко друго теглене/довнасяне по депозита преди падежа се счита за предсрочно нарушаване на депозита и Банката прилага лихвения процент, валиден  за разплащателните сметки  във валутата на депозита за действителния брой дни.

 15. Какво се случва ако пропусна/забавя вноска/и по депозит „Всичко е точно“?

  Банката изпраща безплатни автоматични съобщения на предоставените от Депозанта номер на  мобилен телефон и/или адрес на електронна поща  за дължими от Депозанта месечни вноски.

  В случай, че два последователни месеца не осигурите пълния размер на определената от Вас месечна вноска за довнасяне по депозит „Всичко е точно“, Депозитът се прекратява предсрочно на 5-я ден от датата за превод на втората месечна вноска.

 16. Какво се случва, ако не захраня откритата на мое име разплащателна сметка в срок от 15 календарни дни от получаване на нейния IBAN или захранването не е от моя сметка?

  В края на 15-тия календарен ден, ако разплащателната Ви сметка не е захранена или първоначалният превод за захранването й не е нареден от Ваша сметка, открита при банка в Република България, БАКБ ще закрие разплащателната Ви сметка и Ви изпрати мейл с уведомление за закриването.

  В случай, че средствата постъпят след закриването на разплащателната сметка, БАКБ служебно връща превода, като разноските за превода ще бъдат удържани от сумата на превода.

 17. Задължително ли е разкриването на разплащателна сметка към депозит „Всичко е точно“?

  Задължително е разкриването на разплащателна сметка към депозит „Всичко е точно“. Тя задължително трябва да е същата валута като депозита.

 18. Мога ли да имам няколко депозита „Всичко е точно“ и само една разплащателна сметка, от която да ги захранвам?

  За всеки открит депозит „Всичко е точно“ заявен онлайн се разкрива задължително нова разплащателна сметка в същата валута като тази на депозита. Ако искате да използвате една сметка за няколко депозита „Всичко е точно“ трябва да посетите и откриете депозит „Всичко е точно“ в офис на БАКБ. 

 19. За какво може да използвам разплащателната сметка, която се открива заедно в депозит „Всичко е точно“?

  Разплащателната сметка, която се открива може да се използва само за вноска по Вашия депозит/и „Всичко е точно. Разплащателната сметка остава блокирана до момента, в който не посетите офис на Банката, където ще бъде завършен целия процес по Вашата идентификация.

 20. В какви случаи се прекратява депозита ми?

  • На падеж
  • Преди падеж:

  При прекратяване/нарушаване на депозита преди падежа по искане на депозанта, Банката олихвява салдото по депозита с лихвения процент валиден  за разплащателните сметки във валутата на депозита за действителния брой дни, след което същият се трансформира в стандартен едномесечен депозит с лихвен процент съгласно актуалния към датата на подновяване лихвен бюлетин,  с което се прекратява действието и на сключената застраховка "Злополука".

  • Служебно:

  При неосигурена по РС на депозанта сума за 2 месечни вноски и след изтичане на  5 дни от датата на втората дължима и неплатена вноска, Банката прекратява предсрочно депозита като олихвява салдото по него с лихвения процент валиден  за разплащателните сметки във валутата на депозита за действителния брой дни и прехвърля сумата по разплащателната сметка, с което се прекратява действието и на сключената застраховка "Злополука".

  • Поради настъпило застрахователно събитие:

  Застрахователят уведомява Банката за настъпило събитие и изплаща застрахователната сума по банкова сметка на депозанта или  наследниците му срок в от 15 работни дни след предоставянето на всички необходими документи. При получено уведомление от Застрахователя, за настъпило застрахователно и изплащане на обезщетение, Банката прекратява служебно депозита като олихвява салдото с изчислената лихва с процента на депозита за действителния брой дни и прехвърля сумата на депозита по РС на депозанта в БАКБ. След посещение на депозанта /неговите наследници в офис на Банката той/те следва да се разпоредят къде да се преведат средствата от депозита.

 21. Как и кога ще се удържа данъкът върху лихвата на депозита ми?

  Банката автоматично удържа дължимия данък върху лихвата и служебно го превежда на НАП.

 22. Кога се получава лихвата по депозит „Всичко е точно“?

  Лихвата се получава на падеж (в края на срока на депозита).

 23. Какво се случва с депозита ми на падеж?

  На падежа депозитът автоматично се трансформира в стандартен едномесечен депозит,  с което се прекратява действието и на сключената застраховка "Злополука".

 24. Каква застраховка получавам с откриването на депозит „Всичко е точно“?

  С откриването на депозит се сключва застраховката "Злополука" към ЗАД „Алианц България Живот“ АД.

 25. Какви рискове покрива застраховката „Злополука“?

  Застраховката е "Злополука" и покрива следните рискове -  смърт от злополука на застрахованото лице, настъпила през срока на застраховката и/или пълна трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука от и над 70% на застрахования, определена от ТЕЛК/НЕЛК.

 26. Дължа ли застрахователна премия за сключената застраховка?

  Клиентите не плащат нищо, застрахователната премия се плаща ежемесечно от името и за сметка на БАКБ. Клиента е ползвател на застраховката.

 27. Какво ще получа ако настъпи застрахователно събитие?

  При настъпване на застрахователно събитие клиента или неговите наследници ще получат натрупаната до момента сума по депозита плюс съответната застрахователна сума. Застрахователната сума представлява разликата между крайната цел, определена от депозанта за достигане на падежа на депозита, и салдото по депозита към момента на настъпване на събитието.

 28. Какво трябва да направя при настъпване на застрахователно събитие?

  При настъпване на застрахователно събитие застрахования или неговите наследници следва в посочения в КЗ срок да се свържат директно със ЗАД Алианц България Живот АД . Предявяването на застрахователна претенция се извършва чрез попълване и подписване на заявление по образец на Застрахователя заедно с представяне на всички изискуеми за конкретния случай документи. Обезщетенията се изплащат от Застрахователя в срок до 15 работни дни след представени  доказателства за установяване на застрахователното събитие и на размера на плащането /чл. 448,ал. 3 от КЗ/. Застрахованото лице или наследниците на застрахования имат право в срок от 5 години от датата на застрахователното събитие да предявят претенция /чл. 378, ал. 2 от КЗ/. При настъпване на застрахователно събитие и превод на сумата от Застрахователя се прилага чл. 381 от Кодекса на застраховане - не се допуска принудително изпълнение върху застрахователна сума по застраховки "Живот" и "Злополука".

 29. От кога влиза в сила застраховката?

  Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, следващ деня на откриване и първоначално захранване на депозита, и се прекратява в 24.00 часа на датата на падеж /датата на предсрочно прекратяване/ на депозита.

 30. Какъв документ ще получа за сключената застраховка?

  Банката издава на депозанта „Застрахователен сертификат“ при откриване на депозита, подписан от ЗАД Алианц България Живот АД. Застрахователния сертификат трябва да се подпише от депозанта.

 31. За чия сметка са куриерските разходи?

  Всички разходите за куриерски услуги към „Интерлогистика куриер“ ЕООД са за сметка на БАКБ АД.