Въпроси и отговори

 1. Кой може да открие Онлайн депозит?

  Всеки пълнолетен български гражданин или гражданин с постоянно местопребиваване в България може да открие Онлайн депозит в Българо-Американска кредитна банка /БАКБ/.

  Услугата е предназначена за нови клиенти на Банката. Условието е да нямате и да не сте имали сметки в Българо-американска кредитна банка АД или да сте имали само онлайн депозит/и към момента на регистрация и подаване на заявката за откриване на нов Онлайн депозит през този сайт.

  Депозитът не може да се открива в полза на трето лице или чрез пълномощно. Не се допуска откриване и на съвместен Онлайн депозит (на името на две или повече лица).

 2. Как да разкриете Онлайн депозит?

  Преглеждате условията и избирате какъв депозит искате да откриете. Попълвате данните си в заявката и прикачвате снимка (лице и гръб) на Вашия документ за самоличност. Следва да потвърдите съгласие с Общите условия, договор и декларация на БАКБ за този вид депозити,  както и да приемете проверка и обработване на предоставяните от Вас лични данни. Изпращате заявката за Онлайн депозит чрез въвеждане на код, който ще получите на мобилния си телефон.

  След обработка на заявката ще получите на електронната си поща уведомление за IBAN номера на открития на Ваше име депозит.

  Разполагате с 15 календарни дни след получаване на уведомлението, за да захраните депозита. Захранването става чрез превод от Ваша собствена сметка при друга банка в България или държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. 

  След захранването на Онлайн депозита получавате на електронната си поща линк за регистрация във Виртуалната банка (интернет банкиране) на БАКБ, чрез която ще можете да наблюдавате и управлявате своя депозит онлайн, както и да изпращате заявки за нови.

 3. Колко време отнема разкриването на Онлайн депозит?

  Попълването на заявката и регистрацията на депозита отнемат не повече от 10 минути.

 4. Колко Онлайн депозита мога да заявя?

  През този сайт можете да направите само една заявка за Онлайн депозит.  Минималният размер на депозита е 1 000, а максималният размер е 500 000 валутни единици (BGN, EUR, USD).

 5. Мога ли да захраня Онлайн депозит с превод от две сметки?

  Позволява се захранване на депозита с няколко превода в рамките на деня. В края на деня, Банката генерира Договор за Онлайн депозит с размер, равен на салдото по депозитната сметка, ако тя е в границите на минималната и максималната допустима сума.

 6. Какво представлява Виртуалната банка на БАКБ?

  Виртуалната банка e платформата за дистанционно банкиране на БАКБ, която Ви позволява да управлявате средствата си 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата в защитена среда.

 7. Къде мога да получа Договор за Онлайн депозит?

  Договорът за Онлайн депозит се съхранява във Вашия „Дигитален сейф“ във Виртуална банка.

 8. Какво ви дава регистрацията за Виртуалната банка?

  Ако се регистрирате във Виртуалната банка, можете да направите следващи заявки за откриване на Онлайн депозит, без ограничения в броя на заявките, докато съответният продукт се предлага от БАКБ.

  През Виртуалната банка можете да управлявате дистанционно своите Онлайн депозити.

  В случай, че откриете и други сметки в Банката, различни от Онлайн депозити и искате да можете да ги виждате и управлявате онлайн, ще трябва да подадете в офис на БАКБ Искане за пълен достъп до Виртуална банка.

 9. Мога ли да открия Онлайн депозит във Ваш офис?

  Не, Онлайн депозит се предлага само за нови клиенти на Банката – първоначално през този сайт и чрез следващи заявки във Виртуална банка, ако си направите регистрация.

  Операции с вече разкрити Онлайн депозити ще можете да извършвате и в офис  на БАКБ, след надлежна идентификация.

 10. Задължително ли е мобилният ми номер да е на Български оператор?

  Не, не е задължително. Задължително е мобилният ви номер да е на оператор, включен в приложения тук списък.

 11. Как мога да предоговоря Онлайн депозита?

  Можете да поискате предоговаряне на Онлайн депозита (трансформирането му в друг вид и/или срок) чрез лично посещение в офис на Банката (след идентификация).

 12. Как и кога мога да закрия Онлайн депозита?

  Можете да закриете на Онлайн депозита по два начина:

  Чрез изпращане на заявка за закриване на Онлайн депозита, подадена през Виртуална банка. В този случай депозитът се закрива с прехвърляне на главницата и натрупаната лихва (дължимият данък върху лихвата е приспаднат). Заявки за закриване, получени до 15 часа се обработват в същия работен ден, а получените след 15 часа - на следващия работен ден.

  Чрез посещение на офис на Банката.

  Онлайн депозитът може да се закрие и преди падеж, като в този случай Банката го олихвява с лихвения процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута за действителния брой дни, които е престоял в Банката. Лихвата се изчислява на база 30/360, т.е. всеки месец се равнява на 30 дни, а дните в годината са 360.

 13. Как и кога ще се удържа данъкът върху лихвата на депозита ми?

  Банката автоматично удържа дължимия данък върху лихвата и служебно го превежда на НАП.

 14. Какво се случва с Онлайн депозита ми на падеж?

  На падеж Онлайн депозитът автоматично се трансформира в Стандартен депозит за същите срок и валута.

  Можете да заявите трансформиране на депозита в друг вид или да поискате закриване и връщане на средствата. За повече информация прочете „Как мога да предоговоря/закрия Онлайн депозита“.

 15. Допустимо ли е теглене и внасяне от/по Онлайн депозита по време на срока на депозита?

  Извършването на операция по време на срока на Онлайн депозита ще се счита за нарушаване на условията на депозита и същият ще бъде олихвен с лихвения процент, равен на този  по разплащателните сметки за съответната валута за действителния брой дни.

 16. Какво се случва, ако не захраня Онлайн депозита в срок от 15 календарни дни от получаване на неговия IBAN или захранването не е от моя сметка?

  БАКБ служебно закрива Вашата сметка за Онлайн депозит в случай, че не го захраните в рамките на 15 календарни дни от уведомяването Ви за неговия IBAN или захранването не е от Ваша сметка.

  В случай, че средствата постъпят след закриването на Онлайн депозит, БАКБ служебно връща превода, като разноските за превода ще бъдат удържани от сумата на превода.